Základní prohlášení

Základní prohlášení organizace

 

                                                                                                        Poslání                                                                                                                                                    

 Posláním Domova sv. Anežky, o.p.s. je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

 

                                           Cílová skupina – uživatelé sociálních služeb, zaměstnanci se zdravotním postižením                                                                                                               

Domov sv. Anežky směřuje svoji činnost k lidem od 16 do 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení, požádají o poskytování sociální služby a jsou motivováni k jejímu využití. Jde především o:

 

mládež a dospělí lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,

mládež a dospělí lidé s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením,

mládež a dospělí lidé s duševním onemocněním v remisi,

uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením.

 

Domov sv. Anežky neposkytuje sociální služby lidem z cílové skupiny, kteří jsou v akutní fázi duševního onemocnění, jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách, s ohledem na svůj zdravotní stav či projevy chování významně narušují soužití nebo ohrožují sebe a okolí. Pobytová forma sociální služby sociální rehabilitace nemůže být poskytována lidem z cílové skupiny, kteří vyžadují a potřebují neustálou přítomnost a pomoc jiné osoby a nemají rodinné nebo jiné sociální zázemí. 

 

                                                                                                  Cíle                                                                                                       

Vytvořit stabilní, akceptující, spolupracující a vstřícné zázemí a prostředí pro příchozí osoby se zdravotním postižením

Samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby a zaměstnance se zdravotním postižením

Získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, dovedností a znalostí člověka se zdravotním postižením

Získání pracovních dovedností a vhodné pracovní uplatnění člověka se zdravotním postižením

Účast člověka se zdravotním postižením na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách, smysluplné využití volného času

Začlenění člověka se zdravotním postižením do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.)

 

                                                                                       Prostředky k dosažení cílů                                                                                                   

Společnost poskytuje sociální služby:

základní sociální poradenství

sociální rehabilitaci směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí

sociálně terapeutické dílny, jejichž účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie

podporu samostatného bydlení, podporující samostatný, soběstačný, důstojný a plnohodnotný způsob bydlení uživatele sociální služby uprostřed běžné komunity

 

Společnost provozuje Rehabilitační centrum – nestátní zdravotnické zařízení pro poskytování fyzioterapie, léčebné tělesné výchovy a pohybové aktivizace lidí se zdravotním postižením.

 

Společnost provozuje chráněné dílny a pracoviště směřující k získání pracovních návyků a dovedností a možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním onemocněním), spolupracuje přitom se zaměstnavateli v regionu, interními a externími spolupracovníky.

 

Společnost zpracovává, organizuje a poskytuje vzdělávací a aktivizační programy pro lidi se zdravotním postižením, pro pracovníky sociálních služeb, chráněných dílen a odbornou i laickou veřejnost.

 

Společnost poskytuje poradenství a konzultace v oblasti sociálních služeb, začleňování lidí se zdravotním postižením, zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a místního rozvoje a partnerství.

 

                   Základní zásady a principy poskytování sociálních služeb                     

Sociální služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy (zejm. Z.č.108/2006 Sb. v platném znění) na základě žádosti osob z cílové skupiny.

Každá příchozí osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

Při poskytování služeb jsou ve vztahu k uživatelům služby respektovány a uplatňovány základní zásady poskytování sociálních služeb – dodržování lidských práv a základních svobod uživatele, zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatele, nezávislost, možnost volby, rovnost uživatelů při poskytování služby, realizace osobních aspirací uživatelů, podíl uživatelů na rozhodování, plánování a kontrole poskytování sociální služby.

Průběh poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb uživatelů, je zaměřen na aktivizaci, podporu samostatnosti a posilování sociálního začlenění uživatele.

Při naplňování poslání a cílů společnosti ve prospěch lidí s postižením se řídíme principy:

 spolupráce, úcta a respekt,

    lidský, profesionální, individuální a empatický přístup,

vlídná důslednost,

   spolupráce s rodinou,

   prožít „všední“ den je nevšední příležitostí.

 

                                                                                                     Motto:                                                                                                  

„Postižení lidé jsou plně lidské subjekty a mají odpovídající vrozená, posvátná, neporušitelná práva, která přes omezení a utrpení, vepsaná do jejich těla a mohutností, zdůrazňují důstojnost a velikost člověka. Postižená osoba je jedním z nás a plně se podílí na našem lidství. Je na místě žádat, aby člověk s postižením cítil, že není odstrčený na okraj světa práce ani závislý na společnosti, ale že je plnoprávným podmětem práce, užitečným a respektovaným pro svou lidskou důstojnost, a že je také povolán, aby přispíval k rozvoji a dobru vlastní rodiny a společnosti podle svých schopností.“                                                Jan Pavel II., Laborem excersens

 

                                                                                     Vize :                                                                              

Domov sv. Anežky chce být dlouhodobě stabilním a odpovědným partnerem lidem se zdravotním postižením, který rozvíjí nabídku svých služeb a aktivit s ohledem na skutečné potřeby lidí se zdravotním postižením v regionu.

Domov sv. Anežky bude rozvíjet zejména terénní sociální služby pro lidi se zdravotním postižením a hledat možnosti a příležitosti jejich samostatného podporovaného bydlení uprostřed společnosti.

Domov sv. Anežky chce svými ekonomickými, společenskými a vzdělávacími aktivitami přispívat k dalšímu rozvoji mikroregionu Vltavotýnsko.

Domov sv. Anežky chce být příkladem dobré praxe, rádcem a partnerem pro podobné aktivity a subjekty v jižních Čechách a celé České republice.

 

 

 

 

 

Základní prohlášení Domova sv. Anežky, o.p.s. bylo aktualizováno v prosinci 2008.