Sociální podnikání

Jsme sociálním podnikem

Proč sociálním?

Svou činností sledujeme obecně prospěšný cíl. Nezaměřujeme se na zisk, ale na to, aby naše aktivity měly pozitivní dopad na naše zaměstnance, klienty i okolí.

Proč podnikem?

Chceme, aby naše činnost byla zároveň dlouhodobě udržitelná, proto vyvíjíme výdělečnou činnost a dbáme na to, abychom si na naše aktivity dokázali vydělat a dále je rozvíjet.

Jsme rovněž členem Asociace sociálního zemědělství, která sdružuje sociální podniky a sociální projekty, které zároveň naplňují principy a cíle sociálního zemědělství.

Jaké principy sociálního prospěchu naplňujeme?

Zaměstnáváme a sociálně začleňujeme osoby ze znevýhodněných skupin, poskytujeme jim podporu, pomáháme jim dále se vzdělávat a umožňujeme jim zapojit se do směřování našeho podniku.

Zaměstnáváme osoby z tzv. znevýhodněných skupin, v našem případě zejména osoby s mentálním postižením. Zavázali jsme se zaměstnávat alespoň 30 % těchto osob mezi našimi zaměstnanci, reálně jich však u nás pracuje mnohem více – v roce 2018 tvořili 66 % našich kolegů (56 % přepočtených úvazků). Zároveň nabízíme flexibilní úvazky například rodičům na rodičovské dovolené, osobám pečujícím o jiné osoby a seniorům. Svým kolegům zajišťujeme psychosociální podporu a nejen pro ně také provozujeme spektrum sociálních a podpůrných služeb.

Se svými kolegy dále pracujeme na jejich profesním i osobnostním rozvoji. Mohou využívat spektrum sociálně rehabilitačních služeb a psychosociální podporu, vypracováváme s nimi individuální plán jejich rozvoje a postupu řešení jejich případných problémů. Kromě povinných školení (BOZP, PO aj.) jim zajišťujeme i pracovní asistenty, s jejichž pomocí se naši kolegové seznamují s potřebnými pracovními postupy v tempu, jaké jim vyhovuje. Podílíme se také na projektech financovaných z ESF, v jejichž rámci se pro naše zaměstnance konají různé kurzy zaměřené na tzv. soft skills a osobnostní rozvoj.

Se svými kolegy také komunikujeme, pravidelně se scházíme a dáváme jim možnost přímou či anonymní formou vyjadřovat názory na chod našeho podniku. Pořádáme společné akce (například oslavy narozenin, dožínkové slavnosti či stavbu májky), při kterých máme čas si společně popovídat i o našich aktivitách a o tom, co je případně trápí. Pro ty, kdo nechtějí své názory vyjádřit před ostatními, je u nás k dispozici anonymní schránka důvěry.

Jaké principy ekonomického prospěchu naplňujeme?

Více než 51 % případného zisku reinvestujeme do rozvoje našeho sociálního podniku, naše výnosy tvoří alespoň z 30 % tržby z prodeje našich výrobků a služeb

Vzhledem k tomu, že součástí naší činnosti jsou i sociální služby a služby sociální rehabilitace, jež z podstaty věci nejsou ziskové, nekončí naše hospodaření většinou v plusu. Dá se tak říci, že tržby z prodeje našich výrobků a služeb využíváme k poskytování a rozvoji našich sociálních služeb. V případě vytvoření zisku jej však automaticky reinvestujeme do chodu a rozvoje našeho podniku tak, abychom mohli nabízet podporu dalším lidem s postižením.

Snažíme se vydělat si na svůj provoz co nejvíce sami. Hranice 30% podílu vlastních tržeb na našich výnosech je minimální hranicí, k níž jsme se zavázali, reálně si na svou činnost ale vyděláme sami z ještě větší části – v roce 2018 tvořily tržby za naše produkty a služby 39 % našich výnosů (jak dokládá například výroční zpráva, která je na našich stránkách ke stažení).

Domov sv. Anežky není manažersky ani hospodářsky závislý na externím řízení ani vlastníkovi, máme své vlastní vedení, správní i revizní radu a oddělené hospodaření. S našimi zakladateli spolupracujeme při přípravě dalších projektů a středisek, nijak ale nezasahují do našeho provozu.

Jaké principy environmentálního prospěchu naplňujeme?

Využíváme ekologické vytápění, šetříme energiemi, třídíme a znovu využíváme odpad či starý materiál

Při své činnosti se snažíme být ohleduplní k životnímu prostředí a upřednostňujeme využití místních, ekologických a recyklovatelných zdrojů. Své prostory z větší části vytápíme kotlem na biomasu, uživatele našich služeb vedeme k šetrnému využívání energií a důslednému třídění odpadu. Bioodpad od nás pak putuje jako krmivo k hospodářským zvířatům anebo do nedaleké kompostárny.

V chráněných dílnách využíváme odpadní materiál – v truhlárně vyrábíme z pilin brikety, v tkalcovně zpracováváme odstřižky látek a staré textilie, které nám nosí lidé z okolí, naše dílna Merino pro výrobu svých produktů vykupuje ovčí vlnu od místních chovatelů, v dílně PO-TISK zase dokáží zpracovat starý papír, vytvářejí z něj například ošatky.

Jaké principy místního prospěchu naplňujeme?

Orientujeme se na lokální potřeby a zaměstnávání místních obyvatel, oživujeme místní tradice a komunitu, využíváme lokální zdroje

Své služby se snažíme co nejvíce zpřístupnit obyvatelům obcí, v nichž působíme: pracovní místa v Domově sv. Anežky jsou určena lidem s postižením z Týna nad Vltavou a nejbližšího okolí, připravujeme i další pobočku, která by umožnila najít práci lidem s postižením z Bechyně a okolí.

Mezi našimi dodavateli jsou zejména místní firmy a jednotlivci, v našich dílnách produkujeme výrobky z lokálního dřeva či ovčí vlny z místních chovů. I běžné spotřební zboží pro náš provoz nakupujeme zejména lokálně.

Naše nabídka služeb a produktů cílí zejména na lokální trh, například zahradnické práce vykonáváme v obcích našeho mikroregionu, své produkty dodáváme místním firmám či do obchodů v okolí (jako například naše zdravotnické pomůcky z ovčí vlny).

Během roku pořádáme či spolupořádáme několik akcí, jejichž cílem je oživit místní komunitu a udržet tradice našich předků: na jaře stavíme májku, na podzim se podílíme na organizaci dožínkových slavností, zapojujeme se i do organizace přednášek či kulturních akcí, naše kapela složená z lidí s postižením vystupuje na místních akcích. Různé workshopy a besedy pořádáme i pro děti z místních škol a školek (například tvořivé dílny, besedy s lidmi s postižením, návštěvy zemědělského dvora).

 

DEKLARACE SOCIÁLNÍHO PODNIKU (ZDE ke stažení)